چیلرها و اجزای آن

چیلرها و اجزای آن

به طور کلی، چیلر وسیله ای است که گرما را از آب می گیرد و آن را خنک می کند. این کار در دو سیکل تراکمی و جذبی صورت میگیرد.

انواع چیلر:

چیلرهای بر اساس نوع کندانسور:

دسته بندی چیلرها از نظر نوع کمپرسور

چیلرها از نظر نوع کمپرسور به چهار دسته تقسین بنده می شوند.

 

بهتر است بدانیم که کمپسور ها با توجه به نوع عملکرد خود به طور کلی به دو دسته ی دینامیکی و جابجایی مثبت تقسیم بنده می‌شوند. کمپروسر سانتریفیوژ از نوع دینامیکی می باشد و انواع کمپرسورهای دورانی به طور کلی جابجایی مثبت هستد.

 

بدون نظر

فرم نظر در این زمان بسته است.