کمپرسور روتاری

کمپرسور روتاری

کمپرسور روتاری

در این نوع کمپرسور با چرخش کامل تیغه ها عمل مکش و تراکم مبرد انجام می شود. به طوری که گاز وارد کمپرسور شده و در اثر چرخش تیغه ها و برخورد آنها با گاز، فشرده و متراکم شده و از کمپرسور (لوله دهش) خارج می شود.

این نوع کمپرسور ها در مقایسه با نوع رفت و برگشتی بازدهی بیشتری دارند و صدا و لرزش آن ها کمتر می باشد. اما یکی از عیوب بارز آنها ظرفیت بسیار پایین برودتی آنهاست که استفاده ی آنها را در سیستم ها محدود می کند.

کمپرسور روتاری

بدون نظر

فرم نظر در این زمان بسته است.