شیر انبساط

شیر انبساط

شیر انبساط به طور کلی یکی از اجزای اصلی سیکل تبرید می باشد که با کنترل کردن مقدار و میزان جریان مبرد ورودی به اواپراتور فشار آن را کاهش می دهد. این شیر در سیکل تبرید در خط لوله مایع و بعد از کندانسور و قبل از اواپراتو قرار دارد.

شیر انبساط ترموستاتیکی:

در خروجی اواپراتور یک سنسور (حباب حرارتی) قرار داده می شود که توسط یک لوله به شیر انبساط ترموستاتیکی متصل است. در صورتی که مبرد در اواپراتور کمتر از میزان مورد نیاز باشد، گاز خروجی از اواپراتور باعث گرم شدن حباب حرارتی می شود. گازی که در این حباب حرارتی وجود دارد، با گرم شدن منبسط شده و از طریق لوله‌ای خود را به فنری که در شیر انبساط ترموستاتیکی قرار دارد می‌رساند. فنر را فشرده کرده و باعث باز شدن بیشتر دریچه ورود مبرد به داخل اواپراتور می‌شود تا میزان مورد نیازی از مبرد در داخل اواپراتو فراهم شود. در حالت دیگر، اگر میزان مبرد ورودی به اواپراتور بیشتر از مقدار معقول باشد، مبرد به اندازه ی مورد نیاز گرم نشده و دمای مبرد خروجی کمتر خواهد بود. در این صورت گاز درون حباب به حالت مایع تبدیل شده و باعث برداشته شدن فشار از فنر شیر انبساط می گردد و در این حالت مبرد کمتری به داخل اواپراتو وارد می شود.

 

شیر انبساط

 

 

شیر انبساط الکترونیکی:

این شیرها معمولا یک سنسور دمایی در خروجی شیر انبساط و درواقع ورودی اواپراتور و یک سنسور دمایی در خروجی اواپراتور دارند. عملکرد آن ها برای کنترل میزان میبرد ورودی به اواپراتو همانند نوع ترموستاتیک است با این تفاوت که سیگنال کنترل میزان مبرد توسط یک کنترلر الکتریکی ارسال می شود. در این نوع شیر انبساط کنترل به صورت دقیق تری صورت می گیرد.

بدون نظر

فرم نظر در این زمان بسته است.