فنکویل زمینی

فنکویل زمینی

این نوع فن کویل، هوا را به صورت عمودی خارج می‌کند. نصب ساده، هزینه پایین سرویس و نگهداری، صدای کم و راندمان مناسب از جمله مزایای این نوع سیستم ها به حساب می آیند. اما یکی عیوب آن ها، اشغال فضای بیشتری از ساختمان می باشد که با توجه به محدود بودن متراژ اغلب ساختمان های امروزی، مسئله قابل توجهی است.

فنکویل

بدون نظر

فرم نظر در این زمان بسته است.