فنکویل دیواری

فنکویل دیواری

نوع دیواری اینفن کویل روکار است و مشابه یونیت های داخلی کولر گازی فضایی را اشغال نکرده و مثل دستگاه زمینی نصب و سرویس آسانی دارند. اما این سیستم در ظرفیت های یکسان، تقریباً گرانترین سیستم محسوب می شوند.

فنکویل

بدون نظر

فرم نظر در این زمان بسته است.